Vedtægter for Faller AMS Club Denmark

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Faller AMS Club Denmark.

Foreningen er hjemmehørende i Hørsholm kommune

 

§2 Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for Faller AMS, samt andre H0 racerbaner.

 

§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter

 

§4 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes 1 gang om året med en dato bestemt af bestyrelsen.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

 

§5 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, som vælges af general- forsamlingen.

Formanden samt resten af bestyrelsen (2-4 personer) vælges for et år ad gangen

.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§6 Økonomi

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

 

§7 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

 

§8 Opløsning

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende general- forsamlinger stemmer herfor.

Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling

Den 24. Marts 2015.

 

Per Pilgaard                      Olov Borre                       Bo Bergenhammer Larsen

Formand                      Bestyrelsesmedlem                     Bestyrelsesmedlem